TEOREMA D´EUCLIDES

Primer Teorema d´Euclides.

El quadrat de la longitut d´un catet és igual al producte de la longitut de la hipotenusa multiplicat per la longitut de la projecció del catet sobre si mateixa.
El cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud de la proyección del cateto sobre sí misma.

 

Segon Teorema d´Euclides.

El quadrat de l´altura d´un triangle rectangle és igual al producte de la longitut de les projeccions dels catets sobre la hipotenusa del triangle.
El cuadrado de la altura de un triángulo rectángulo es igual al producto de la longitud de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa de dicho triángulo.

 

 © Copyright 2002/2003 Jaume Domenech Larraz
info@euclides.org

www.euclides.org